Ceník nezdravotních služeb1. BALÍČEK NEZDRAVOTNÍCH SLUŽEB 

Paušální poplatek 250 Kč/den


Paušální poplatek za každý započatý den hospitalizace zahrnuje:

◉ praní osobního prádla pacienta, které používá v rámci hospitalizace (např. spodní prádlo, pyžamo, noční košile, tepláky, trička apod.); praní nemocničních pacientských košil (tzv. andělíček) není v poplatku zahrnuto – je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění,   

◉ televizor na pokoji, internetové připojení, zapůjčení knih, drobné nákupy klientům,

◉ zapůjčení cvičebních pomůcek (např. rotoped, cvičební míč, činky apod.), vstup do cvičebny včetně doprovodu a dozoru,    

◉ základní pomoc při řešení neodkladných životních situací (např. pomoc s administrativou apod.),  

◉ pošta k lůžku, 

◉ zajištění služby kadeřnice a pedikérky na náklady pacienta,  

◉ pracovní a výtvarné činnosti. 

2. UBYTOVÁNÍ NA JEDNOLŮŽKOVÉM POKOJI

Jednolůžkový pokoj 

včetně balíčku nezdravot. služeb 600 Kč/den


Poplatek za ubytování na jednolůžkovém pokoji v sobě vždy zahrnuje výše uvedený balíček služeb a platí se za každý den hospitalizace.

3. PLATEBNÍ INFORMACE

Bankovní spojení: 307803684/0600


Poplatky se platí měsíčně a jsou splatné vždy první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který jsou placeny. V případě ukončení hospitalizace pacienta v poslední den hospitalizace. Za poslední den hospitalizace se poplatky neplatí. Strava a nezbytný servis související s pobytem pacienta ve zdravotnickém zařízení jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Poplatky lze hradit v hotovosti či platební kartou v informační kanceláři nebo bankovním převodem na účet č. 307803684/0600 (jako variabilní symbol pro platbu uvádějte vždy rodné číslo pacienta bez lomítka a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení pacienta).  

4. ADMINISTRATIVNÍ SLUŽBY

Pořízení kopie, opisu a výpisu ze zdravotnické dokumentace


◉Náklady spojené s vyhledáním a pořízením kopie listinné dokumentace. K ceně se připočtou přímé náklady spojené s pořízením kopií - 200,- Kč 

◉ Připravení archivované dokumentace - 50,- Kč

◉ Zpracování výpisu ze zdravotnické či jiné odborné dokumentace  - 367,- Kč

Přímé náklady spojené s pořízením kopií

◉ A4 – jednostranná kopie černobílá, 1 ks - 2,- Kč

◉ A3 a větší - jednostranná kopie černobílá, 1 ks - 5,- Kč

Ostatní

◉ Písemné vyjádření lékaře pro účely umístění osoby do zařízení sociálních služeb (další stejnopis zprávy lékaře 50 Kč) - 375,- Kč

◉ Vyplnění formuláře s použitím zdravotnické dokumentace pro komerční pojišťovny - 375,- Kč

5. DALŠÍ SLUŽBY

◉ Lékařský nález – komplexní vyšetření zdravotního stavu osoby včetně vyplnění příslušného tiskopisu pro účely posouzení zdravotního stavu ve věcech sociálního zabezpečení - 629,- Kč

◉ Lékařský nález – cílené vyšetření zdravotního stavu osoby včetně vyplnění tiskopisu pro účely posouzení zdravotního stavu ve věcech sociálního zabezpečení - 428,- Kč

◉ Náklady na uložení zemřelého při úmrtí - do 48 hodin zdarma, za každých dalších započatých 24 hodin - 300,- Kč

◉Nezbytná administrativní činnost lékaře související se zapůjčením zdravotnické dokumentace pro účely resortu práce a sociálních věcí - 100,- Kč + poštovné

◉ Vyjádření (potvrzení) lékaře o zdravotním stavu občana pro účely nepojistných sociálních dávek - 124,- Kč