Informace pro pacienty 


PŘÍJEM PACIENTA

Pacienta přijímáme na základě žádosti vyplněné lékařem (viz níže), která je následně schvalována naším lékařem.

Formulář žádosti si stáhněte z našich webových stránek.

Pokud není pacient hospitalizován v jiném zdravotnickém zařízení (pacient je dosud např. v domácím prostředí), vyplňuje žádost praktický (obvodní) lékař pacienta.

Pokud je pacient hospitalizován v jiném zdravotnickém zařízení (nemocnici), vyplňuje žádost jeho ošetřující lékař v nemocnici – informujte ošetřujícího lékaře, že si pacient přeje být přeložen k nám a zdravotně sociální pracovnice nemocnice vše potřebné k překladu pacienta domluví.


FORMULÁŘ ŽÁDOSTI K PŘIJETÍ:

Vyplněnou žádost lze doručit:

 • e-mailem: socialni@medi-help.cz
 • písemně na adresu našeho zařízení
 • osobně
 • datovou schránkou

Smluvní pojišťovny našeho zdravotnického zařízení:

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (111)
 • Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
 • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven (207)
 • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (211)
Pro bližší informace se neváhejte obrátit na naše milé příjmové sestřičky.

Příjmové a zdravotně sociální sestry

+420 318 541 205

socialni@medi-help.cz

Mgr. et Mgr. Barbora Soukupová, DiS.

Hana Doušová

Mgr. Petra Krňanská

Naším cílem je dosažení zlepšení Vašeho zdravotního stavu a zároveň Vám pobyt v našem zařízení co nejvíce zpříjemnit. Se zahájením léčby je nutné pozměnit i Váš denní režim.  

Základní informace pro pacienty


 1. Pokud užíváte nějaké léky, vezměte si, prosím, s sebou množství minimálně na 3 dny; o veškerých lécích, které si s sebou přinesete, neprodleně informujte náš zdravotnický personál.
 2. Bez souhlasu ošetřujícího lékaře žádné léky sami neužívejte!!! Je možné, že Vám bude medikace změněna.
 3. Přineste si: občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny a hygienické potřeby (kartáček na zuby, zubní pastu, šampon, mýdlo, hřeben, žínku, holící potřeby, 2 - 3 ručníky, utěrky nebo bryndáky apod.).
 4. V našem sanatoriu nosí pacienti zpravidla vlastní oblečení. Nezapomeňte si s sebou vzít přezůvky (bačkory), pevnou obuv a oblečení vhodné pro rehabilitační cvičení, pyžamo (noční košili), eventuálně bavlněná trika. Zajišťujeme praní osobního prádla pacienta, které používá v rámci hospitalizace - např. spodní prádlo, pyžamo, noční košile, tepláky, trička apod.
 5. Na pokoji mějte pouze přiměřenou peněžní částku, větší peněžní částky nebo jiné cenné předměty k nám můžete uložit do úschovy.
 6. Z hygienických důvodů budeme pravidelně kontrolovat Vaše noční stolky, skříně a eventuálně nařizovat likvidaci zbytků zkažených či nevhodných potravin, případně jiných nehygienických předmětů. 
 7. Budete-li chtít opustit budovu, musíte tuto skutečnost předem oznámit zdravotní sestře na Vašem oddělení.
 8. V celé budově je zakázáno kouření včetně elektronických cigaret. V areálu (mimo budovu) je kouření povoleno pouze na místech výslovně vyhrazených ke kouření. V areálu je zakázáno kouřit na jiných místech, než která jsou k tomu výslovně vyhrazena a je zakázáno cigarety zhášet (típat) jinde než v popelníku (např. o dlažbu, zábradlí, fasádu apod.) či v souvislosti s kouřením znečišťovat jakékoliv prostory v areálu sanatoria (odhazovat nedopalky mimo popelník apod.). 
 9. Požívání alkoholických nápojů je zakázáno v budově i v celém areálu. Požití alkoholu pacientem je závažným porušením léčebného režimu.
 10. Návštěvy jsou povoleny každý den v době od 14:00 do 17:00 hod. Mimo uvedené návštěvní hodiny, může v konkrétním případě návštěvu povolit službu konající zdravotní sestra nebo lékař.
 11. Informace o zdravotním stavu pacienta podává pouze ošetřující lékař, zdravotní sestry ani jiný personál nejsou oprávněni tyto informace sdělovat. 

JAKÁ JE DÉLKA HOSPITALIZACE?

Délka hospitalizace je dána potřebou zdravotní péče a vychází tedy ze zdravotního stavu pacienta. O propuštění / přijetí pacienta rozhoduje ošetřující lékař. Prodloužení pobytu pacienta ze sociálních důvodů (na přání pacienta či jeho blízkých) není možné. 

Ceník nezdravotních služeb1. BALÍČEK NEZDRAVOTNÍCH SLUŽEB 

Paušální poplatek 250 Kč/den


Paušální poplatek za každý započatý den hospitalizace zahrnuje:

◉ praní osobního prádla pacienta, které používá v rámci hospitalizace (např. spodní prádlo, pyžamo, noční košile, tepláky, trička apod.); praní nemocničních pacientských košil (tzv. andělíček) není v poplatku zahrnuto – je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění,   

◉ televizor na pokoji, internetové připojení, zapůjčení knih, drobné nákupy klientům,

◉ zapůjčení cvičebních pomůcek (např. rotoped, cvičební míč, činky apod.), vstup do cvičebny včetně doprovodu a dozoru,    

◉ základní pomoc při řešení neodkladných životních situací (např. pomoc s administrativou apod.),  

◉ pošta k lůžku, 

◉ zajištění služby kadeřnice a pedikérky na náklady pacienta,  

◉ pracovní a výtvarné činnosti. 

2. UBYTOVÁNÍ NA JEDNOLŮŽKOVÉM POKOJI

Jednolůžkový pokoj 

včetně balíčku nezdravot. služeb 600 Kč/den


Poplatek za ubytování na jednolůžkovém pokoji v sobě vždy zahrnuje výše uvedený balíček služeb a platí se za každý den hospitalizace.

3. PLATEBNÍ INFORMACE

Bankovní spojení: 307803684/0600


Poplatky se platí měsíčně a jsou splatné vždy první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který jsou placeny. V případě ukončení hospitalizace pacienta v poslední den hospitalizace. Za poslední den hospitalizace se poplatky neplatí. Strava a nezbytný servis související s pobytem pacienta ve zdravotnickém zařízení jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Poplatky lze hradit v hotovosti či platební kartou v informační kanceláři nebo bankovním převodem na účet č. 307803684/0600 (jako variabilní symbol pro platbu uvádějte vždy rodné číslo pacienta bez lomítka a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení pacienta).  

4. ADMINISTRATIVNÍ SLUŽBY

Pořízení kopie, opisu a výpisu ze zdravotnické dokumentace


◉Náklady spojené s vyhledáním a pořízením kopie listinné dokumentace. K ceně se připočtou přímé náklady spojené s pořízením kopií - 200,- Kč 

◉ Připravení archivované dokumentace - 50,- Kč

◉ Zpracování výpisu ze zdravotnické či jiné odborné dokumentace  - 367,- Kč

Přímé náklady spojené s pořízením kopií

◉ A4 – jednostranná kopie černobílá, 1 ks - 2,- Kč

◉ A3 a větší - jednostranná kopie černobílá, 1 ks - 5,- Kč

Ostatní

◉ Písemné vyjádření lékaře pro účely umístění osoby do zařízení sociálních služeb (další stejnopis zprávy lékaře 50 Kč) - 375,- Kč

◉ Vyplnění formuláře s použitím zdravotnické dokumentace pro komerční pojišťovny - 375,- Kč

5. DALŠÍ SLUŽBY

◉ Lékařský nález – komplexní vyšetření zdravotního stavu osoby včetně vyplnění příslušného tiskopisu pro účely posouzení zdravotního stavu ve věcech sociálního zabezpečení - 629,- Kč

◉ Lékařský nález – cílené vyšetření zdravotního stavu osoby včetně vyplnění tiskopisu pro účely posouzení zdravotního stavu ve věcech sociálního zabezpečení - 428,- Kč

◉ Náklady na uložení zemřelého při úmrtí - do 48 hodin zdarma, za každých dalších započatých 24 hodin - 300,- Kč

◉Nezbytná administrativní činnost lékaře související se zapůjčením zdravotnické dokumentace pro účely resortu práce a sociálních věcí - 100,- Kč + poštovné

◉ Vyjádření (potvrzení) lékaře o zdravotním stavu občana pro účely nepojistných sociálních dávek - 124,- Kč


Zdravotní služby s písemným souhlase


Postup pro vyřizování stížnosti


Ochrana osobních údajů


Whistleblowing - vnitřní oznamovací systém