HISTORIE SANATORIA


Masarykovo sanatorium Dobříš bylo vybudováno Ústředním svazem nemocenských pojišťoven v Praze jako sanatorium pro léčení chorob nervových a vnitřních a v květnu 1938 bylo uvedeno do provozu. Sanatorium nese jméno T. G. Masaryka, neboť, jak uvedl sám Ústřední svaz nemocenských pojišťoven v brožuře vydané u příležitosti "odevzdání sanatoria veřejnosti", bylo sanatorium "aktem vděčnosti, pomníkem, kterým chceme přispěti trvalé vzpomínce na velikého presidenta Osvoboditele". Sám T. G. M. pojmenování sanatoria svým jménem v posledních týdnech svého života odsouhlasil. Sanatorium bylo zbudováno těsně před uzavřením Mnichovské dohody v září roku 1938 a i z uvedené brožury lze vycítit pohnutost tehdejší doby:

"V tomto jubilejním roce, který je současně dobou neklidu a mezinárodních otřesů, nepřejeme si ničeho toužebněji nežli toho, aby tyto vlny neklidu se odrazily od vůle a síly sjednoceného národa, jemuž státní samostatnost nesmí zůstati pouhým zdáním, nýbrž musí představovati možnost dalšího svébytného rozvoje všech demokratických sil a složek. Proto připomínáme v těchto těžkých dnech povinnosti, již máme k Masarykovu dílu a odkazu, a slibujeme, že zůstane pro nás odkazem nezničitelným a nikým nedotknutelným".

Architekturu Masarykova sanatoria výstižně popisuje následující věta z brožury:

"Vzduch - světlo - parkové a lesní plochy - výhled na lesy i do kraje - ne nemocnice, ale sanatorium k léčbě ducha i těla - ne kasárny, nýbrž společenský dům, kde nemocní budou žít v ušlechtilém, prostém prostředí, nabitém technickými vymoženostmi pod soustavnou lékařskou péčí - to jest architektura sanatoria v Dobříši."

Historie sanatoria byla poměrně pestrá. Po okupaci muselo být z jeho názvu vypuštěno jméno T. G. Masaryka, ve 40. letech minulého století bylo převzato německou armádou a sloužilo jako plicní sanatorium pro vojáky a důstojníky německé armády. Po válce byl znovu obnoven původní název na MASARYKOVO SANTORIUM a léčili se zde mimo jiné bývalí vězni z koncentračních táborů i totálně nasazení na práci v Německu. Postupně se do sanatoria vrátili běžní pacienti. V roce 1973 se sanatorium změnilo na vládní zařízení pro komunistické představitele a až po sametové revoluci se opět otevřelo běžným pacientům jako léčebna dlouhodobě nemocných. 


Od roku 1997 provozuje Masarykovo sanatorium společnost MEDI HELP spol. s r.o. jako nestátní zdravotnické zařízení dlouhodobé lůžkové péče. Společníci a jednatelé společnosti se osobně podílejí či podíleli na každodenním provozu sanatoria, i často jako lékaři.


Vzhledem k tomu, že sanatorium neprošlo od počátku svého vzniku žádnou podstatnou rekonstrukcí, zahájila společnost MEDI HELP spol. s r. o. kroky vedoucí k postupné modernizaci sanatoria tak, aby odpovídalo potřebám nové doby a pacientů. Do současné doby již sanatorium prodělalo rozsáhlou a nákladnou rekonstrukci. Postupně byly např. zrekonstruovány a zmodernizovány všechny pacientské pokoje (včetně jejich vybavení), sesterny, oddělení rehabilitace, byla zbudována nástavba na jednom z křídel budovy a nově opravená terasa. Do budoucna jsou plánována další vylepšení a modernizace.